ความดันโลหิตสูง

posted on 23 Aug 2009 14:52 by pennynaruk in knowlege

           ความดันโลหิตสูง (hypertension) เกิดขึ้งจากแรงต้านภายในผนังหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ คือ เท่ากับหรือมากกว่า 140/90 มม.ปรอท ขึ้นไป

           ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อย คือประมาณ 15-20% ของประชากรและเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข  เนื่องจากถ้าไม่ควบคุมจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรค หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจโคโลนารี หัวใจววาย ไตวาย และโรคหลอดเลือดสมองส่วนปลาย (peripheral vascular disease)  หญิงและชายส่วนใหญ่จะมีความดันโลหิตสูงขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี

          ในปี ค.ศ. 1988-1991  อเมริการมีประชากรผู้ใหญ่เป็นความดันโลหิตสูงประมาณ 50 ล้านคน   การควบคุมความดันโลหิต จะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเลือดสมอง และโรคไต

          ในประเทศไทยพบว่า ความดันโลหิตสูงเป็นโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของประเทศนับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา

          จะเห็นได้ว่า โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆที่เป็นอันตรายถึงชีวิต และพบมากในคนไทยและคาดว่า คนไทยจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงขึ้นเรื่อยๆ หากไม่มีการ ป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเอง

 

Comment

Comment:

Tweet