• การจำแนกตามสาเหตุ

          1.Essential   hypertension   (Primary  hypertrnsion)  เป็นความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด พบมากกว่า 90%

          2.Secondary  hypertension  เป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบสาเหตุ พบประมาณ 5-10% ของคนที่เป็นความดันโลหิตสูงทั้งหมด เกิดจากสาเหตุต่างๆได้หลายชนิด ส่วนใหญ่เกิดจากโรคไต(renal disease)ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ (endocrine disorder) ความผิดปกติของหลอดเลือด(vascular disorder) และอื่นๆ

  • การจำแนกโดยอาศัยความดันโลหิต

          1.Isolated  systolic  hypertension  (ISH)  ความดันโลหิตสูงชนิด systolic  hypertension มีค่าความดันโลหิตตั้งแต่ 160 มม.ปรอทขึ้นไป พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ประมาณ 6%

          2.ความดันโลหิตสูงชนิด systolic และ diastolic แบ่งเป็น

              2.1 Mild hypertension              คือ  ความดันไดแอสโตลิค 90-140 มม.ปรอท

              2.2 Moderte  hypertension      คือ  ความดันไดแอสลิค 105-114 มม.ปรอท

              2.3 Severe  hypertension        คือ  ความดันไดแอสลิค 115 มม.ปรอท หรือมากกว่าขึ้นไป

                                                              

Comment

Comment:

Tweet