มีการเปลี่ยนของ  retinal  arteries  เป็นแบบ  arteriolar  sclerosis  เมื่อดูด้วย  opthalmoscope  จะเห็นมี  aarteriovenous  compression  และ  exudate  คล้ายปุยนุ่นทั่วไปใน  retina  และถ้าความดันโลหิตสูงมากจะพบ  optic  disc   บวม เรียกว่า  hypertensive  retinopethy  เกิด  hemorrhage  ทำให้ตามัวจนถึงตาบอดได้                                     

                                                          

Comment

Comment:

Tweet