• อายุ เพศ เชื้อชาติ และพันธุกรรม

          ความดันโลหิตสูงจะพบมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น  ผู้ชายจะมีความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้หญิงเมื่ออายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป   และมีความเสี่ยงต่อการป่วยและตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง

          คนผิวดำจะมีความดันโลหิตสูงกว่คนผิวขาว  สาเหตุมาจากร่างกายไดรับเกลือมากเกินไป  และคนผิวดำมีความไวต่อเกลือมากกว่าคนผิวขาว  ซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรม  แต่ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ได้แก่ อาหารที่มีแคลเซียมสูง  โซเดียมสูง  โปตัสเซียมตำ  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอลฮอล์   รวมถึงความเครียดและการขาดการออกกกำลังกาย

  • ความเครียด

         แม้ไม่มีการศึกษาชัดเจนในเรื่องนี้ แต่เชื่อว่าการมีปัญหาทางด้านจิตใจเรื้อรังทำให้ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ความเครียดเรื้อรัง ร่างกายจะหลั่ง norepinephrine เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นการทำงานของระบบซิมพาเทติก เป็นผลให้ cardiac output และ peripheral vascular resistance เพิ่มขึ้น

  • อาชีพ   

         อาชีพที่ต่อการเกิดความดันโลหิตสูง เป็นลัอษณะงานที่ทำให้เครียด เช่น นักบิน หรือการมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงาน  อาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น

  • สถานภาพทางสังคมและธุรกิจ

         กลุ่มบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี อาจมีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูง เพราะมีปัจจัตอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม มีความคับข้องใจ มีการเก็บกดความรู้สึก ซึ่งมีผลต่อการดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวีต

  • อาหารและความอ้วน

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งในการควบคุมความดันโลหิต อาหารที่ให้พลังงานและแคลอรีสูงจะทำให้อ้วนพอๆกับการดื่มแอลกอฮอล์และรัปประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง ดังนั้นผู้ที่มีรูปร่างอ้วน ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำและรับประทานอาหารที่มีเกลือสูง จะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูง

 

Comment

Comment:

Tweet