ความดันโลหิตสูงทำให้เกิด lelf  ventricular  hypert (LVH)  เนื่องจากหัวใจห้องล่างซ้าย

มีหน้าที่บีบเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยต้องสู้กับ peripheral vascular resistance

ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาและเป็นเวลานานๆ จึงเกิดการหนาตัวขึ้น ประกอบกับหลอดเลือดโคโลนารี fibro  fatty   plaque  มาเกาะ เลือดไปเลียงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง  จึงมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโลนารีสูง

       ภาวะการเกิด LVH เป็นภาวะที่มีอันตรายสูง เพราะอาจทำให้เกิดหัวใจวาย (congestive heart failure) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) หัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia) 

       นอกจากนี้ความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดแดง เช่น aortic aneurysm, aortic dissection รวมถึงการเกิด peripheral arterial occlusive disease ด้วย

                                                                                                                        

Comment

Comment:

Tweet